l   Praha - Příbram - Nová Hospoda

Novinky

Dálnice D4

Zápis z jednání Výkonné rady a Dozorčí komise Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4, z.s. 15. 11. 2018

27. 11. 2018

Z á p i s
ze společného jednání Výkonné rady a Dozorčí komise Spolku pro výstavbu dálnice D3 a dálnice D4, z. s.
se starosty obcí a měst dotčených touto výstavbou
v Jihočeském a Středočeském kraji
konaného dne 15. listopadu 2018 v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech

 

Jednání zahájil předseda Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4, z. s. pan Mgr.
Pavel Eybert
, načež  starosta města Sedlčany Ing. Miroslav Hölzel přivítal všechny přítomné a popřál všem účastníkům úspěch v jednání.

Předsedající nechal odsouhlasit tento program jednání:

  • informační zpráva- dálnice D3 (jihočeská část)
  • informační zpráva - dálnice D3 (středočeská část)
  • informační zpráva - dálnice D4 (Příbram – Písek)
  • informační zpráva - příprava a realizace staveb na silnici I/3 ve StčK
  • informační zpráva – SFDI
  • diskuze
  • přijetí usnesení a závěr jednání.
K bodu 1
Informační zprávu přednesla v zastoupení GŘ ŘSD ČR Ing. Jana Kroupy FEng. paní Ing. Vladimíra Hrušková, která jihočeskou část dálnice D3 prezentovala nejprve v úseku Mezno – Tábor – Úsilné (stavby D3 0306/I až 0309/III) a dále pak v úseku Úsilné – České Budějovice – Dolní Dvořiště , státní hranice ČR (stavby D3 0310/I – 0312/II + SSÚD Kaplice).
Jmenovaná konstatovala, že u stavby D3 0306/II není dořešena problematika „Motocentra“ Tábor v úseku PJP km 78,660 – 79,125 na který objednatel dosud nezískal stavební povolení. Ostatní úseky jsou zkolaudovány a jsou na některých z nich prováděna měření z pohledu platné legislativy. U stavby Bošilec – Borek bude od 1. 12. 2018 převeden provoz do jedné části dálnice, aby mohla být dokončena stopa dálnice v celém profilu. Dále konstatovala, že nejlépe připravenou stavbou v současnosti je stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice přičemž výběr zhotovitele stavby se předpokládá do 12/2018.

V současné době není pouze jasně definováno napojení obce Srubce na MÚK Pohůrka prostřednictvím tzv. 6. etapy ulice Zanádražní , přičemž bez realizace této stavby by bylo znemožněno napojení obce na dálnici.
U staveb D3 0312/I – D3 0312/II je nutné dořešit zjišťovací řízení EIA včetně dokumentace.

K bodu 2
V zastoupení GŘ ŘSD ČR pana Ing. Jana Kroupy FEng. přednesla podrobnou  informaci ke stavbám D3 0301 – D3 0305/I paní Mgr. Zuzana Urbancová (závod Praha), která nejprve upozornila na přetrvávající překážky při přípravě těchto staveb a to jak z pohledu územních rozhodnutí, tak výkupů pozemků (jedná se celkem o 4,5 tisíce LV), tak následných kroků k dosažení jejich stavebních povolení. Po vyhodnocení stávajícího stavu předpokládá investor (ŘSD ČR) zahájení stavebních prací u staveb D3 0301 – D3 0305/I v celkové délce 58,4 km a dálničních přivaděčů (Benešov, jižní přivaděč Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou) v celkové délce 10,9 km nejpozději v roce 2024 s cílem jejich dokončení v letech 2028 - 2029 při celkovém předpokládaném finančním objemu 56,365 mld. Kč (včetně DPH). K zabezpečení těchto termínů je již zpracován časový harmonogram jednotlivých postupových kroků v přípravě.
Současně s přípravou těchto staveb musí být řešena i vodárenská soustava  Benešovsko.

K bodu 3
Souhrnnou informaci o průběhu přípravy dálnice D4 v rámci projektu PPP podal ředitel odboru strategie ministerstva dopravy pan Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Jmenovaný uvedl, že o dostavbu a provoz 32 kilometrů dálnice D4 mezi Pískem a Příbramí se utkají v soutěžním dialogu čtyři konsorcia a to na základě posouzení sedmi podaných žádostí v rámci zadávacího řízení.
Se zahájením soutěžního dialogu se počítá na začátku roku 2019 a zúčastní se jej společnosti z Francie, Rakousko – německé konsorcium, Německo – španělsko- britské sdružení firem a Rakousko-australsko-španělsko-francouzské sdružení. Vítězné sdružení má začít se stavbou v roce 2020.
V současné době příprava dostavby dálnice D4 pokračuje, vykupují se poslední pozemky, zajišťují se nájemní smlouvy a věcná břemena. Ministerstvo životního prostředí už také dokončilo opakovaný proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí a pro celou zbývající část dálnice D4 je vydáno souhlasné závazné stanovisko.

K bodu 4
Postup přípravy a realizace staveb na silnici I/3 ve Středočeském kraji zhodnotila Mgr. Zuzana Urbancová (vedoucí úseku realizace při závodě Praha ŘSD ČR). Jedná se o stavby I/3 Benešov, křižovatka u Topolu, Olbramovice přeložka, Benešov okružní křižovatka Červené Vršky a Benešov- úsek MÚK Červené Vršky – křižovatka U Topolu.

Silnice I/3 Benešov – křižovatka U Topolu, zahájení stavby 06/2019 – dokončení
stavby 12/2019, kolaudace stavby 05/2020.
Silnice I/3 Olbramovice přeložka – jedná se o jihovýchodní obchvat obce ve vzdálenosti 50 – 100 metrů od zastavěné části.  Zahájení realizace stavby je vázáno na získání posledních majetkových práv k pozemkům (firma DAVO CAR s.r.o.) a získání pravomocných stavebních povolení. Předpoklad jejich získání je III/Q 2019. Zprovoznění stavby (zkušební provoz) ve 12/2020 a dokončení díla a kolaudace v 06/2021.
Silnice I/3 Benešov okružní křižovatka Červené Vršky – na stavbu je vydáno  pravomocné stavební povolení (16. 4. 2018) a předpokládaný termín realizace stavby je 04 – 12/2019.
Silnice I/3  Benešov- úsek MÚK Červené Vršky – křižovatka U Topolu je vedena podél západního okraje zastavěného území města Benešov. Předpokládaný termín podání žádosti o ÚR 04/2019 a dále o SP 07/2020, získání stavebního povolení 12/2020.

K bodu 5
V zastoupení ředitele SFDI pana Ing. Zbyňka Hořelici podal souhrnnou zprávu o zajištění potřebných finančních prostředků ze SFDI jeho náměstek pan Ing. Tomáš Blecha. Jmenovaný konstatoval, že nárokované prostředky ze strany investora (ŘSD ČR) na přípravu a realizaci staveb dálnice D3 v roce 2019 jsou zajištěny v rámci schváleného plánu SFDI ve výši 86 mld. Kč. V případě požadovaného urychlení přípravy a realizace SFDI je schopen požadavky plnohodnotně pokrýt.

K bodu 6
K předneseným informacím byly diskutovány především otázky související s jednotlivými stavbami dálnice D3 ve Středočeské části, stavbami na silnici I/3. Dotazy tazatelů byly zodpovězeny vždy na místě a to především ze strany ředitele odboru strategie MD pana Ing. Luďka Sosny, Ph.D, zástupkyně ŘSD ČR závod Praha Mgr. Zuzany Urbancové, ředitelka správy České Budějovice

ŘSD ČR  Ing. Vladimíry Hruškové, pana Mgr. Pavla Eyberta a dalších podle příslušnosti k dané otázce.

V diskuzi vystoupili: Mgr. Pavel Eybert, Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ing. Bořivoj Kačena (SPRSD), Ivan Novák, Ing. Miroslav Sládek, Ing. Marek Svoboda, Marcela Vašínová, Jiří Zika, Miroslav Hruška, Ludvík Pařízek, JUDr. Jindřich Budil, Vladimír Skalák, Jiří Slavík, Ing. Michal Kovařík a David Havlík (ČT).

Po skončení diskuze bylo jednohlasně odsouhlaseno toto usnesení:

Výkonná rada    b e r e   na vědomí

 - informativní zprávu ŘSD ČR k problematice přípravy a výstavby jednotlivých
   staveb dálnice D3 a dálnice D4,

- informativní zprávu SFDI o stavu zabezpečení finančních prostředků pro
  přípravu a realizaci jednotlivých staveb dálnice D3 a dálnice D4,

- informativní zprávu týkající se postupu přípravy a realizace staveb na silnici I/3
  ve Středočeském kraji.

Výkonná rada bude usilovat o nalezení legislativní cesty k obecnému řešení vlastnictví při přemostění dálnic a silnic I. třídy jako náhrady místních komunikací.

Výkonná rada vyhodnotí jednotlivé diskuzní příspěvky s cílem oslovit příslušné subjekty k nápravě daného stavu.

 

Přijetím usnesení byl vyčerpán program jednání a předsedající pan Mgr. Pavel Eybert poděkoval přítomným za aktivní účast a popřál všem šťastnou cestu domů.

 

V Sedlčanech dne 15. listopadu 2018

 

Zapsal: Pavel Braha, v. r.

Schválil: Mgr. Pavel Eybert, v. r.

© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR