l   Praha - Příbram - Nová Hospoda

Novinky

Dálnice D4

Zápis z jednání Valné hromady Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4 konané 20. 11. 2017 v Benešově

28. 11. 2017

                                          Z á p i s
           z jednání Valné hromady Spolku pro výstavbu
          dálnice D3 a D4 konané dne 20. listopadu 2017 
                                v Benešově u Prahy

 

     Jednání zahájil a řídil předseda Výkonné rady pan Mgr. Pavel Eybert, který po přivítání všech přítomných a omluvení nepřítomných účastníků jednání podal vysvětlení, proč dnešní jednání bude ve formě náhradní Valné hromady se stejným programem podle zaslané pozvánky. Důvodem je nízký počet účastníků. Z 36 řádně registrovaných členů je přítomno pouze 14 členů.

    Dále předsedající seznámil přítomné s tím, že jednání bude dělené. První část jednání tak byla věnována odborné problematice přípravy a realizace jak středočeské části, tak jihočeské části dálnice D3. Druhá část jednání byla věnována organizačním záležitostem týkajících se jednání Valné hromady Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4.

     Starosta města Benešova pan Ing. Petr Hostek, MBA přivítal účastníky jednání jménem města Benešova a vedle poděkování za dlouhodobou činnost tohoto Spolku ve prospěch rozvoje dopravní sítě, vyjádřil i podporu dalšímu jeho konání.
     Poté předsedající pan Mgr. Pavel Eybert uvedl I. blok jednání a předal slovo zástupcům ŘSD ČR, SFDI a KÚ Středočeského kraje.

I.blok
Ke středočeské části dálnice D3 podala informativní zprávu Ing. Zuzana Urbancová, která popsala současný stav jednotlivých staveb D3 0301 – D3 0305/II. Jedná se o celkovou délku 58,4 km bez přivaděčů s odhadovaným nákladem 37,901 mld. Kč. Délka přivaděčů (Benešov, Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou) je 10,9 km s odhadovaným nákladem 1,567 mld. Kč.
Příprava: EIA – vydané stanovisko MŽP dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. dne
1. 2. 2012, prodloužení stanoviska dne 2. 6. 2017.
DÚR + IČ – 11/2015 – 02/2018
Žádost o ÚR – podání žádosti se předpokládá v 02/2018
Předpoklad zahájení stavebních prací – rok 2024
Předpokládaný termín zprovoznění – září 2028

K jihočeské části dálnice D3 podala informativní zprávu Ing. Vladimíra Hrušková, která popsala problematiku staveb 0310/I (Úsilné – Hodějovice) 
- 0312/II (Nažidla – Dolní Dvořiště včetně D3 SSÚD Kaplice).

D3 0310/II Úsilné –Hodějovice závazné stanovisko EIA bylo vydáno 6. 1. 2017 a průběžně jsou vydávána od MŽP coherance stamp pro jednotlivá navazující SŘ. Územní rozhodnutí ve změně č. 2 s nabytím PM bylo vydáno 13. 6. 2017. Probíhá majetkoprávní příprava. Z 204 LV je již vykoupeno 199 LV a u 5 LV probíhá vyvlastňovací řízení v různé časové fázi. Problémem zůstává napojení obce Srubec na MÚK Pohůrka.  Zahájení druhého kola zadávacího řízení na zhotovitele je závislé na majetkoprávním vypořádání se společností Střechy OBB, s.r.o. Zahájení realizace v 04/2018.

D3 0310/II Hodějovice – Třebonín  - je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a byl dokončen aktualizační biologický průzkum a migrační studie, což umožní požádat o nové závazné stanovisko EIA pro prioritní dopravní záměry ve smyslu aktuálního znění zákona 100/2001 Sb., §23. Probíhají práce na výkupech pozemků. Z celkového počtu 241 LV je již 215 LV vypořádáno. V případě nesouhlasu vlastníků je velmi složité uzavření nájemních smluv pro lokality (mezideponie) na uložení cca 680 000 m3 převezené ze stavby 0310/I. Dokončení kompletní majetkoprávní přípravy se předpokládá v 06/2018 a zahájení realizace v 10/2018.

D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží – je vydáno platné územní rozhodnutí a pro předání zpracované dokumentace EIA je vypsán termín 01/2018, je dokončen předstihový archeologický průzkum. Vydání posudku EIA se předpokládá v 08/2018.

D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – územní rozhodnutí bylo vydáno dne 6. 1. 2014 a prodlouženo na dobu 5 let. Koncept DS je zpracován a zapracovávají se připomínky pro dílčí změny zbylých stavebních objektů. Je zpracován aktualizační biologický průzkum včetně migrační studie pro nové zpracování posudku EIA, jehož vydání se předpokládá v 08/2018.

D3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště – územní rozhodnutí je platné do 01/2021. začátkem května 2017 byl předán revizní biologický průzkum jako podklad pro novou dokumentaci EIA. Termín pro její zpracování je stanoven na 02/2018. Z důvodu zařazení zbytkového pozemku v místě napojení D3 a S10 je nutná změna ÚR. Objednán je bezpečnostní audit (dokončení 12/2017). Stanovisko EIA se předpokládá v 08/2018.

D3 SSÚD Kaplice – dokumentace pro územní rozhodnutí se předpokládá ve 12/2017 a vydání ÚR v 08/2018. V souvislosti s nutností zapracování objektů IZS   do DÚR je dodatkem č. 4 již upravena původní SOD. Předání čistopisu proběhne do konce měsíce listopadu 2017. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v 06/2018.

    Na základě podaných informací zahájil předsedající diskuzi k celé trase dálnice D3 v úseku SOKP Praha  - Dolní Dvořiště – st. hranice ČR/A formou otázek a odpovědí.
Místostarosta města Votic vznesl dotaz týkající se přivaděčů Heřmaničky a Voračice z pohledu postupu přípravných prací a vztahových otázek.
Pan Ing. Pavel Kašpárek (starosta obce Úsilné) se dotázal, jak bude řešen problém majetkoprávní (most přes dálnici D3) ve vztahu k obci. Pan Mgr. Pavel Eybert vznesl dotaz týkající se stavu majetkoprávního vypořádání s objektem Motorest Tábor. Dále reagoval i na dotaz pana Ing. Pavla Kašpárka návrhem, aby most zůstal v majetku státu a silnice (na mostě) v majetku obce.  Starosta obce Neveklov pan Ing. Jan Slabý vznesl dotaz týkající se navržených protihlukových úprav. Pan Pavel Braha vznesl dotaz týkající se bodu napojení dálnice D3 a silnice  S10 v Dolním Dvořišti. Závěrem diskuze byl vznesen dotaz k zákonu č. 458/2000 Sb, týkající se omezení vlastnických práv věcným břemenem za náhradu a to z pohledu ceny (1 000.- Kč).
Položené otázky byly zodpovězeny jak Ing. Vladimírou Hruškovou, tak ing. Zuzanou Urbancovou a z pohledu zákona č. 458/2000 Sb. i ředitelem úseku SFDI Ing. Tomášem Blechou.

V závěru diskuze byl položen ze strany senátorů (Ing. Jiří Burian, Ing. Větrovský) na zástupce KÚ StčK paní Ing. Jarmilu Jenčíkovou, kdy zahájí svoji činnost pracovní skupina pro výstavbu D3 a D4 jmenovaná v 05/2017 Radou Středočeského kraje. Jmenovaná doporučila, aby dotaz byl zaslán písemně formou společného dopisu.
Po ukončení diskuze informoval ředitel úseku SFDI pan Ing. Tomáš Blecha o předpokládaném čerpání finančních prostředků v roce 2017 jako celku, ale i vztahově k jednotlivým stavbám.
Dále seznámil přítomné s návrhem SR SFDI pro rok 2018 a SDV pro úspěšnou přípravu a realizaci jednotlivých staveb dálnice D3 a stavu přípravy projektu PPP na dálnici D4.
K tomuto vyjádření nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 1. blok
  Předsedající pan Mgr. Pavel Eybert nechal v úvodu tohoto bloku odsouhlasit jeho program v posloupnosti pro konání Valné hromady Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4, z. s.
 2. volba zapisovatele
 3. zhodnocení činnosti za uplynulé období
 4. zpráva o výsledku hospodaření za uplynulé období
 5. zpráva Dozorčí komise o kontrolní činnosti za uplynulé období
 6. schválení volebního řádu pro volbu členů Výkonné rady a Dozorčí komise
 7. volba členů volební komise
 8. volby – Výkonná rada 9 členů, Dozorčí komise – 3 členové

vyhlášení výsledku voleb

 1. projednání a schválení plánu práce na rok 2017 – 2020
 2. přijetí usnesení a ukončení jednání

K bodu a)
Zapisovatelem byl navržen pan Pavel Braha a byl zvolen (12 – 0 – 1).

K bodu b)
Zhodnocení činnosti za uplynulé období 2014 – 2017, přestože bylo součástí podkladových materiálů, tak přesedající podrobně seznámil plénum s výsledkem hodnocení činnosti po jednotlivě daných úkolech.
Ke zhodnocení nebylo žádných připomínek, a tak zhodnocení bylo odsouhlaseno (13 – 0 – 0).

K bodu c)
Předsedající pan Mgr. Pavel Eybert přednesl zprávu o výsledku hospodaření za uplynulé období (Spolek nemá finanční hospodaření). Ke zprávě nebylo připomínek, a tak byla zpráva odsouhlasena (13 – 0 – 0).

K bodu d)
Zprávu Dozorčí komise přednesla předsedkyně této komise paní RNDr. Zuzana Vyhnálková. Jelikož ke zprávě nebylo připomínek, nechal předsedající zprávu schválit (13 – 0 – 0).

K bodu e)
V rámci tohoto bodu oznámil předsedající pan Mgr. Pavel Eybert abdikaci všech stávajících členů na své funkce jak ve Výkonné radě, tak Dozorčí komisi.
Dále podrobně uvedl volební řád a jeho znění nechal schválit (13 – 0 – 0).

K bodu f)
Předsedající navrhl do volební komise pana Ing. Bořivoje Kačenu, paní Jarmilu Trachtovou a pana Víta Kavalíra. Proběhlá volba jmenované schválila (12 – 0 – 1). Komise pak ze svého středu zvolila předsedu volební komise pana Ing. Bořivoje Kačenu.

K bodu g)
Všichni členové Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4 obdrželi při prezenci oddělené volební lístky pro volbu Výkonné rady (11 kandidátů) a pro volbu Dozorčí komise (4 kandidáti).
Předseda volební komise pan Ing. Bořivoj Kačena před zahájením volebního aktu ještě jednou seznámil přítomné s voleným počtem pro jednotlivé orgány Spolku a zahájil volbu.
Po sečtení třinácti řádně odevzdaných volebních lístků vyhlásil předseda volební komise Ing. Bořivoj Kačena výsledky:

Výkonná rada -  ing. Jiří Burian (13), Mgr. Pavel Eybert (13), Mgr. Jaroslav Větrovský (13), RNDr. Jan Zahradník (13), Pavel Braha (12), Ing. Petr Laušman (11), Ing. Marek Svoboda (11), Ing. František Petrtýl (10), Ing. Ivan Fuksa (9).
Náhradníci: Ing. Jiří Šimánek (8), Ing. Pavel Čihák (5).

Dozorčí komise: - RNDr, Zuzana Vyhnálková (12), Ing. Pavel Kašpárek (11), Ing. Tomáš Nosek (9),
Náhradník: Martin Oberreiter (7)

Předseda volební komise pan Ing. Bořivoj Kačena popřál nově zvoleným členům
hodně úspěchů jak v orgánech tohoto Spolku, tak osobním životě a volební akt ukončil.

K bodu h)
Návrh plánu práce na rok 2017 – 2020 v podrobném znění přednesl pan Pavel Braha a jelikož k návrhu nebylo připomínek nechal předsedající plán práce schválit (13 – 0 – 0).

 

K bodu i)

                                U s n e s e n í
               Valné hromady Spolku pro výstavbu
            dálnice D3 a D4 ze dne 20. listopadu 2017
                             Benešov u Prahy

 

Valná hromada s o u h l a s í
         a)
se zhodnocením činnosti Spolku za léta 2014 – 2017
         b) se zprávou o činnosti Dozorčí komise za léta 2014 – 2017

Valná hromada  s ch v a l u j e

 1. zprávu o výsledku hospodaření za období 2014 – 2017
 2. plán práce Spolku pro výstavbu D3 a D4 na léta 2017 – 2020

Valná hromada zvolila

 1. Výkonnou radu Spolku v tomto složení (abecedně):
  Braha Pavel, Burian Jiří Ing., Eybert Pavel Mgr., Fuksa Ivan Ing., Laušman Petr Ing., Petrtýl František Ing., Svoboda Marek Ing., Větrovský Jaroslav Mgr., Zahradník Jan RNDr.
 2. Dozorčí komisi v tomto složení (abecedně):
  Kašpárek Pavel Ing., Nosek Tomáš Ing., Vyhnálková Zuzana RNDr.

Valná hromada  u k l á d á

Výkonné radě
          -
zajistit věcné naplnění jmenovitých úkolů podle schváleného plánu
            práce na léta 2017 – 2020

Dozorčí komisi

 • dbát, aby členové Výkonné rady Spolku v rámci svých jednání
  dodržovali obecné normy slušného chování a vyjadřování se
 • zajistit účast předsedy nebo místopředsedy na každém jednání Výkonné rady Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4, z. s.

 

Přijetím usnesení byl vyčerpán program jednání a proto předsedající pan Mgr. Pavel Eybert jednání ukončil s poděkováním všem účastníkům jednání za aktivní přístup a vyslovil naději, že naše činnost napomůže dalšímu rozvoji páteřní dálniční sítě v české republice (naplnění cílů TEN – T). Závěrem popřál všem mnoho zdraví, pracovních úspěchů a spokojenosti v osobním životě v roce 2018.

Po skončení jednání došlo k volbě předsedy, dvou místopředsedů a tajemníka Výkonné rady:      

        Mgr. Pavel Eybert – předseda
        Ing. Jiří Burian – 1. místopředseda
        Mgr. Jaroslav Větrovský
– 2. místopředseda
        Pavel Braha – tajemník

Rovněž tak došlo k volbě předsedy a místopředsedy Dozorčí komise:

        RNDr. Zuzana Vyhnálková – předsedkyně
        Ing. Pavel Kašpárek –místopředseda

 

V Benešově dne 20. listopadu 2017

 

Zapsal: Pavel Braha v. r.

Schválil: Mgr. Pavel Eybert v. r.


© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR