l   Praha - Příbram - Nová Hospoda

Novinky

Dálnice D4

Zápis z jednání Spolku pro výstavbu dálnice D3 a dálnice D4 dne 24. února 2020 v Sedlčanech

20. 3. 2020

 
                                              Z á p i s
z jednání Spolku pro výstavbu dálnice D3 a dálnice D4, které se uskutečnilo dne 24. února 2020 v KD v Sedlčanech

 

Jednání zahájil a řídil předseda Spolku pro výstavu dálnice D3 a dálnice D4 pan Mgr. Pavel Eybert, který nejprve omluvil nepřítomné (Ing. Mátl, Ing. Hořelica, Ing. Pokorná – Jermanová, Ing. Filip) a poté představil jmenovitě předsedající tohoto jednání (Ing. Sosna, Mgr. Stráská, Mgr. Eybert, Ing. Burian, Ing. Blecha, Ing. Gross, Ph.D, Ing. Jaromír Schling, poslankyně V. Kolářová).
Přivítání účastníků jednání na území města Sedlčan v zastoupení starosty města pana Ing. Miloslava Hölzela přednesl místostarosta pan Ing. Jiří Burian.

Předsedající dále přednesl následující program jednání, který byl jednomyslně schválen.

Program jednání:  
1) Informace investora (ŘSD ČR) k jednotlivým stavbám jihočeské části dálnice D3,
2) Informace investora (ŘSD ČR) k jednotlivým stavbám středočeské části dálnice D3,
3) Informace Ministerstva dopravy k projektu PPP dálnice D4,
4) Informace SFDI o současném stavu zabezpečení finančních prostředků pro rok 2020 a střednědobém výhledu do roku 2022,
5) Pohled Jihočeského kraje na projednávanou problematiku dálnice D3 a dálnice D4,
6) Diskuse a přijetí usnesení z jednání.

K bodu 1
Detailní informaci o současném stavu jednotlivých staveb dálnic D3 v úseku Veselí nad Lužnicí – Dolní Dvořiště, st. hranice přednesl ředitel Závodu Praha pan Ing. Tomáš Gross, Ph.D., který v úvodu uvedl, že se jedná celkem o 71 km této dálnice, přičemž je v tomto úseku zprovozněno již 38% celkové délky a v přípravě je cca 34% celkové délky a v realizaci 28% celkové délky.
Jmenovaný podrobně uvedl u každé stavby důležité termíny (předání staveniště, datum zahájení prací, uvedení do provozu). Dále u každé stavby zmíněného úseku dálnice D3 za účelem dodržení platného harmonogramu výstavby uvedla i další otevřené problémy ředitelka Správy ŘSD v Českých Budějovicích paní Ing. Vladimíra Hrušková.

K bodu 2
Informativní zprávu o současném stavu jednotlivých staveb středočeské části dálnice D3 v úseku Praha – Mezno uvedl ředitel Závodu Praha ŘSD ČR pan Ing. Tomáš Gross, Ph.D. Jmenovaný uvedl, že se jedná o celkovou délku 60,2 km této dálnice, přičemž je zprovozněno 3,0%  celkové délky (1,7 km). V přípravě je 97% celkové délky a v realizaci 0% celkové délky. V rámci realizace středočeské části dálnice D3 budou realizovány i dálniční přivaděče:

a) Přivaděč Benešov v délce 5,8 km
b) Jižní přivaděč Jílové u Prahy v délce 1,9 km
c) Přivaděč Týnec nad Sázavou v délce 3,2 km
Jejich zahájení se předpokládá v roce 2024 a uvedení do provozu se předpokládá společně s uvedením do provozu se středočeskou části dálnice D3 v roce 2028. Celkový náklad se předpokládá ve výši 1,567 mld. Kč.
V rámci přípravy jednotlivých staveb středočeské části dálnice D3 se předpokládá, že územní rozhodnutí pro stavby Praha – Jílové, Jílové – Hostěradice, Václavice – Voračice a Voračice – Nová Hospoda bude vydáno v roce 2020, stavební povolení v roce 2024 a uvedení do provozu v roce 2028. Pro stavbu Hostěradice – Voračice se předpokládá, že územní rozhodnutí bude vydáno v roce 2021, stavební povolení v roce 2024 a uvedení do provozu v roce 2028.
Současné problémy související s vydáním územního rozhodnutí všech staveb středočeské části dálnice D3 přednesla vedoucí úseku výstavby D3 a D11 paní Mgr. Zuzana Urbancová, která uvedla, že předpoklad vydání závěrů zjišťovacího řízení je v 03/2020 vyjma stavby 0304 Václavice – Voračice, kde byla posunuta lhůta na podání námitek do 20. 11. 2019. U této stavby lze očekávat odvolání ze stran občanských sdružení a obcí, což může vyvolat zdržení v získání pravomocného řízení až o jeden rok.

K bodu 3
Projekt PPP dálnice D4 podrobně uvedl náměstek sekce a ředitel strategie Ministerstva dopravy ČR pan Ing. Luděk Sosna, Ph.D., který vedle základního popisu projektu naznačil i očekávané přínosy tohoto projektu.

V rámci projektu se jedná o 32 km výstavby nového úseku dálnice D4 a 16 km stávajícího úseku (provoz a údržba stávající komunikace po dobu 25 let). Projekt PPP dálnice D4 je v souladu s programovým prohlášením vlády. Investorská příprava předpokládá vydání většiny potřebných stavebních povolení před podpisem Smlouvy, přičemž splátky koncesionáři budou probíhat v režimu plateb za dostupnost po zprovoznění dálnice tj. za jakékoliv omezení provozu na dálnici způsobené koncesionářem (včetně plánované údržby a oprav)bude koncesionář penalizován srážkami. Koncesionář je motivován postavit dílo ve vysoké kvalitě tak, aby jeho údržba a provoz nevyžadoval nadmíru uzavírek a peněz. Stát si tímto objednává službu kvalitního provozování dálnice, nikoliv její prostou výstavbu tak je tomu nyní. Stavba po celou dobu od zahájení výstavby zůstává v majetku státu, což představuje bezpečné jištění pro stát při finančních problémech koncesionáře.
Tento projekt je vhodné vyzkoušet v podmínkách ČR tak, abychom v případě snížení dotací z EU byli schopni pokračovat k dokončení páteřní dálniční sítě při případné snížené schopnosti státu investovat v dostatečném objemu vlastní zdroje.
Podle § 18c zákona 13/1997 Sb. vláda České republiky schvaluje bezprostředně po podání závazných nabídek uchazeči celou koncesionářskou smlouvu s parametry dle předběžně nejvýhodnější nabídky včetně časových úspor kvůli omezené délce závazných příslibů financování v jednotlivých nabídkách. Dále je nutné ze strany Poslanecké sněmovny schválit svým usnesením finanční závazky státu vyplývající z návrhu koncesionářské smlouvy.


 

Pan Ing. Luděk Sosna, Ph.D. seznámil přítomné s harmonogramem zadávacího řízení:
- výzva k podání nabídek (konec února 2020),
- podání nabídek (konec května 2020),
- schvalovací procesy (06 – 09/2020),
- podpis smlouvy (09/2020),
- finanční uzavření (11/2020),
- formální zahájení stavby Koncesionářem do konce roku 2020

Dále jmenovaný uvedl otevřené problémy: u stavby Milín – Lety nedořešená majetkoprávní příprava (304 LV na 11km), u stavby Čimelice – Mirotice odvolání k ÚR ze dne 15. 11. 2020 (řeší KÚ Jihočeského kraje, u stavby Mirotice, rozšíření potvrzení stanoviska EIA (MŽP).

K bodu 4

Otázky finančního zabezpečení jednotlivých staveb dálnice D3 a to jak z pohledu přípravy, tak realizace přednesl ředitel sekce zdrojů SFDI pan Ing. Tomáš Blecha, který nejprve potvrdil zabezpečení finančních prostředků pro rok 2020 a to jak na přípravu tak realizaci staveb dálnice D3 včetně finančních potřeb navazující dopravní sítě tj. výstavbě či přeložek Okružních křižovatek na silnicích I. třídy (např. silnice I/3 – „OK U Topolu“ – 5,0 mil. Kč či „OK Červené vršky“ 1,2 mil. Kč), tak i potřeby SDV celé dálnice D3 pro rok 2021 – 2022.
Jmenovaný dále uvedl i stav čerpání zdrojů u jednotlivých staveb dálnice D3, dálnice D4 a doplňkové dopravní sítě (silnice i. třídy).
Lze konstatovat, že současná výše finančních potřeb pro urychlení přípravy a výstavby jednotlivých staveb dálnice jsou a budou ze strany SFDI zabezpečeny.

K bodu 5
Hejtmanka Jihočeského kraje paní Mgr. Ivana Stráská ocenila snahu všech přítomných napomoci urychlení přípravy a výstavby dálnice D3 nejen v Jihočeském kraji, ale na celém úseku této dálnice (Praha - Dolní Dvořištěm st. hranice). Jmenovaná se dále zabývala problematikou legislativy směrem k ÚR a SP včetně majetkoprávních řízení (pozemky ve vlastnictví organizací státu)

Paní hejtmanka vyslovila přesvědčení, že jednotlivé stavby dálnice D3 na území Jihočeského kraje v rámci vzájemné spolupráce všech složek dodrží předpokládané termíny jejich zprovoznění. Dále poděkovala i těm občanským iniciativám, které trvale podporují tuto výstavbu.

Diskuzi otevřel pan Mgr. Pavel Eybert, který zhodnotil současný stav stávající páteřní sítě dálnic na území ČR včetně trvalého vlivu dopravy na potřeby růstu ekonomiky naší země.  Při té příležitosti uvedl i konkrétní příklady potřeb (přeložky silnic II. a III. třídy, majetkoprávní vyrovnání pod těmito silnicemi, atd. Dále informoval o možnostech jak získat finanční prostředky ministerstva obrany (vojenské přesuny). Celou záležitost osvětlil pan Ing. Luděk Sosna, Ph.D.   (viz Military TEP). Pan Ing. František Konečný se zabýval potřebou souběžného spojení mezi Ostravou a Prahou a to v rámci urychleného dobudování dálnice D35 a dálnice D43 (odlehčení zátěže z D1). Dále podal informaci o tom, že vláda schválila reorganizaci Ministerstva dopravy – vysvětlení podal pan Ing. Luděk Sosna, PH. D. Paní hejtmanka Mgr. Ivana Stráská se zabývala otázkami odpovědností za obsluhu území. Ing. M. Kovařík uvedl současné potřeby silnice I/20.
 


U S N E S E N Í
z jednání Spolku pro výstavbu dálnice D3 a D4, k problematice urychlení
přípravy a výstavby dálnice D3 a projektu PPP dálnice D4
konané dne 24. února 2020 v Sedlčanech

 Účastnící jednání  konstatují trvající zájem veřejnosti o urychlení přípravy a
                                  výstavby dálnice D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm st.
                                  hranice, jakož i dálnici D4 prostřednictvím projektu PPP,

Účastnící jednání   konstatují, že u středočeské části dálnice D3 stále převládají
                                  obstrukce a negativní postoje ze strany Občanských iniciativ
                                  ( např. Alternativa D3, Krajina, Sdružení Klid a některých
                                   dalších)

Účastníci jednání    v rámci svých možností napomohou investorovi v řešení
                                    přetrvávajících  negativních jevů  u jednotlivých staveb
                                    středočeské části dálnice D3,

Účastníci jednání    jednoznačně podporují urychlení přípravy a realizaci staveb
                                   dálnice D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm st. hranice,
                                   jakož i projekt PPP na dálnici D4.


V Sedlčanech dne 24. února 2020

 

Zapsal: Pavel Braha, v.r.

Schválil: Ing. Bořivoj Kačena, v.r.

© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR