l   Praha - Příbram - Nová Hospoda

Novinky

Dálnice D4

Situační zpráva o přípravě a realizaci rychlostní silnice R4

16. 9. 2015

Situační zpráva Ředitelství silnic a dálnic ČR o přípravě a realizaci rychlostní silnice R4 Praha - Milín - MÚK Nová Hospoda k 7. 9. 2015.

 
 
SITUAČNÍ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A REALIZACI RYCHLOSTNÍ SILNICE R4
Praha – Milín – MÚK Nová Hospoda
09/15                          
Stav k 7. 9. 2015
 

Stav přípravy rychlostní silnice R4 v úseku MÚK Skalka – MÚK Nová Hospoda

ÚSEK
DÉLKA ÚSEKU
KATEGORIE
STAV
UR
SP
dokumentace
R4 MÚK Skalka – MÚK II/118
4,79 km
R 22,5/80
vydáno
Vydaná všechny SP kromě nové okužní křižovatky
Zahájena stanba
Zahájena stanba
R4 MÚK II/118 – Milín
5,70 km
R 25,5/100
Vydáno
Platnost 31.12.2016
 
 
 
Proveden geotechnický průzkum
DSP a IČ zajišťuje SHB Ostrava
R4 Milín – Lety
11,60 km
R 25,5/100
Vydáno
Platnost
31.12.2015
 
DSP odevzdáno, provádí se výkupy pozemků
 
R4 Lety – Čimelice
2,59 km
R 25,5/100
vydáno
Vydaná všechny SP
Zpracovaná PDPS
 
Pro vyvlastnění zahájit SO, který prochází pozemkem, realizace duben 2015, SO proveden
R4 Čimelice – Mirotice
8,46 km
R 25,5/100
Vydáno
Platnost
13. 6. 2017
 
Zpracovaná DSP
Provádí se výkupy
Geotechnický průzkum proveden
R4 Mirotice – rozšíření
5,10 km
R 25,5/100
 ÚR vydáno Měú Písek, platnost do r.2019
 
 Objednána PD pro podrobný GP pro DSP, zahájena VŘ na DSP
 
R4 Mirotice – Třebkov
5,88 km
R 22,5/100
v provozu, zkolaudována
R4 MÚK   Nová Hospoda
2,14 km
křižovatka
v provozu, zkolaudována
   
  Stavba rychlostní silnice R4 probíhala již v 70. letech (úsek Praha – Dobříš) a 80. letech (úsek Dobříš – Příbram). V současnosti je z celkové délky 93 km v provozu úsek R4 v délce 50,6 km v kategorii R 22,5/80 (100), z toho 18 km jako nerychlostní čtyřproudová silnice.
 
   
 
ÚSEKY ZAJIŠŤOVANÉ SPRÁVOU Č. BUDĚJOVICE
 
 
     Trasa silnice R4 v úseku křižovatka (I/18) Skalka na hranice Středočeského kraje byla vybrána vyhledávací studií „ I/4 Milín – Zalužany (Pragoprojekt 1996) a úsek Skalka –Milín na základě studií před rokem 1990.
Předmětné studie byly vyhodnoceny i dle podmínek dopadu stavby na životní prostředí.
Dokumentaci o vlivu stavby na úsek R4 Skalka – křiž II/118 vypracoval Pragoprojekt a.s. – Ing. Čapek. Posudek vypracované dokumentace EIA vyhotovila firma Stř. odpadů Mníšek – Ing. Tomášek. Stanovisko MŽP bylo vydáno v roce 1994.
Na stavbu R4 Háje – Milín vypracoval dokumentaci atelier T- Plan s. r. o. RNDr. Krajíček posudek EIA Servis RNDr. Vyhnálek, stanovisko bylo vydáno 15. 10. 2005 a v roce 2006 bylo požádáno o prodloužení.
Na stavbu R4 obchvat Milín (atelier T- Plan s. r. o.) se podle závěru zjišťovacího řízení ze dne 2. 2. 2007 nepožaduje zpracování EIA dokumentace.
Na stavbu R4 Milín – hranice okresu Příbram vypracoval dokumentaci EIA Servis RNDr. Vyhnálek, posudek firma EVERNIA RNDr. Anděl, stanovisko MŽP ze 7. 3. 2000 je kladné.
 
 
R4 Skalka – křiž II/118   dl. úseku 4,79 km      
ISPROFIN 327 121 1006
Kategorie: R 22,5/80
Předpokládané zahájení: 2015
Stavební náklad: 790,177 mil. Kč bez DPH
 
 Je vydáno stavební povolení na hlavní trasu (28. 5. 2014 podána žádost na MD o prodloužení platnosti) i na související stavební objekty. Stavební povolení na komunikace nižší třídy bylo vydáno MěÚ Příbram 15. 12. 2008 a nabylo právní moci 7. 1. 2009, čímž byla zajištěna platnost Územního rozhodnutí. Další stavební povolení vydal 18. 3. 2010 MěÚ Příbram. Platnost obou těchto rozhodnutí byla prodloužena 25. 7. 2011 a následně 7. 4. 2014. Dne 13. 5. 2010 proběhlo jednání na MD za účasti MV, které souhlasilo s R4 v šířce 22,5 m. Mělo připomínky ke vzdálenosti křižovatek (menší než 4 km) a napojení obslužné sil. II/604 do větvě křižovatky, dle dohody lze upravit prodloužení sil. II/604 přes most až na původní I/4 – nová MK. Na základě nesouhlasu MV, byla zpracována PD na nové napojení obce Dubenec a to studie nového propojení doprovodné komunikace II/604 s termínem dokončení 10/2010, v termínu odevzdána. V 08/2011 proběhlo výběrové řízení na dokumentaci na výstavbu okružní křižovatky v prostoru sil.I/18 - byla odevzdána v září 2011 a aktualizace DSP a ZDS po vypuštění MÚK Dubenec v  2011 včetně nového propočtu stavebních nákladů. Byly provedeny jednání s vlastníky pozemků na dovýkup pro okružní křižovatku a připojení obce Dubenec dokončena úprava DSP a ZDS. MD na základě dokončených projektových dokumentací vydalo SP. Následně požádáno o dodatek k územnímu rozhodnutí na MěÚ Příbram, pro které se zajišťuje dodatek posouzení EIA s termínem 06/2013.Změna územního rozhodnutí byla vydána Stavebním úřadem v Příbrami 6. 3. 2014 a právním moc toto rozhodnutí nabylo 11. 4. 2014. Dne 30. 4. 2014 byla podána žádost na KÚ Středočeského kraje OD a MěÚ odbor dopravy Příbram žádost o vydání stavebního povolení. Obě SP vydány a jsou v právní moci. Zpracovaná ZDS byla přepracovaná na stupeň PDPS. Záměr projektu byl aktualizován a schválen MD 9. 12. 2013 Proběhlo VŘ na zhotovitele stavby, hodnotící komise navrhla pořadí uchazečů, 5. 2. 2015 rozesláno uchazečům oznámení o nejvhodnější nabídce. Lhůta výstavby je stanovena na 22 měsíců. V dubnu 2015 zahájeny stavební práce.
 
 
 
R4 křiž. II/118 – Milín dl. úseku 5,70 km
ISPROFIN 327 121 1004
Kategorie: R 25,5/100
Předpokládané zahájení:  2018
Stavební náklad: 758,487 mil. Kč
Žádost o ÚR byla podána 10/09,ÚR vydáno 28. 6. 2010.
 
Na úsek stavby (km 0,0 – cca 4,0) bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA – v této části se
zpracovává DÚR. Na druhou část stavby km 4,0 – 5,704 nebyla ve vydaném stanovisku EIA (březen 2007) jednoznačně stanovena trasa komunikace, byla umožněna 2 vedení trasy.
Při zpracovávání nového územního plánu obce Milín (dle nového Stavebního zákona) nebylo rozhodnuto o vedení trasy – požadavky na referendum. ŘSD správa Praha nechala proto zpracovat předběžný geotechnický průzkum v oblasti velkého zářezu, který byl nutnou podmínkou pro stanovení trasy a následně i vizualizaci obou variant. V této oblasti byla dodatečně zpracována též studie související s požadavkem na výstavbu ekomostu pro přechod zvěře, který současně umožní přechod lidí přes R4. Varianty byly presentovány na jednání rady a následně zastupitelstva obce Milín 29. 10. 2007 s návrhem na výslednou variantu. Po obdržení písemného souhlasu obce Milín, okamžitě pokračovaly projekční práce. Vybraná varianta je vlevo od stávající silnice I/4     (ve směru staničení, které je od Prahy).
Proběhly zatěžovací zkoušky na stávajících mostních objektech, které vedou přes trasu R4. V srpnu 2008 se uskutečnil závěrečný výrobní výbor zpracovávané DÚR a v září byla dokumentace odevzdána. V měsíci lednu 2009 proběhla jednání s dotčenými vlastníky pozemků a těmto vlastníkům byly předloženy dohody. Majitelům pozemků, kteří se na jednání nedostavili, byly dohody zaslány k vyjádření. Dohody s vlastníky ať kladné nebo záporné byly investorovi vráceny. Souhlas s odnětím ZPF je vydán. Dokumentace DÚR byla projednána s orgány státní správy a byla získána příslušná stanoviska. MěÚ Milín vydal Územní rozhodnutí dne 28. 6. 2010 s nabitím právní moci 3. 8. 2010. Bylo požádáno o prodloužení ÚR toto bylo prodlouženo do 31. 12. 2016. Geeotechnický průzkum včetně posudku byl dokončen v 06/2012.Na základě výběrového řízení je zpracovatelem dokumentace pro stavební povolení včetně IČ SBH a.s. Ostrava. Vzhledem ke schválení tahové ekonomiky centrální komisí MD 5. 2. 2015 bude pokračováno ve zpracování DSP. Záměr projektu bude aktualizován v 2. pololetí 2015. Byly zahájeny projektové práce na zpracování DSP. Ve 4Q 2015 budou zahájeny výkupy pozemků. Ve 3Q budou zpracovány podklady pro verifikaci EIA.
 
 
 
R4 Milín – Lety dl. úseku 11,60 km
z toho 0,4 km na okresu Písek
ISPROFIN 327 121 1003
Kategorie: R 25,5/100
Předpokládané zahájení: 2017
Stavení náklad: 2 877,023 mil. Kč
 
Vynětí ze zemědělské půdy – vydáno.
Žádost o ÚR byla podána 03/07,ÚR vydáno 29. 8. 2007.
 
Z další dokumentace jsou zpracovány podrobné hydrologické průzkumy v lokalitách, kde by mohlo dojít k ohrožení nebo ovlivnění hromadných zdrojů podzemní vody (Chraštice, Zalužany).
Územní rozhodnutí na stavbu je vydáno a nabylo právní moci 10. 11. 2007. Proběhla soutěž na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti. DSP byla odevzdána 31. 7. 2009. V roce 2009 po odevzdání DSP byl zahájen výkup pozemků (v hodnotě cca 8 mil. Kč). Na rok 2010 byly finanční prostředky přiděleny až v rozpočtovém opatření 09/2010 . Rozpočtové opatření bylo schváleno 29. 11. 2010 a do 8. 12. 2010 byly zajištěny\ výkupy cca za 10 mil. Kč. Další finanční prostředky na rok 2011 jsou potvrzeny, takže výkup pozemků pokračuje a předpokládá se vykoupit pozemky za cca 26,500 mil. Kč. Smlouva s firmou Valbek spol. s r.o., byla prodloužena, protože je závislá na našem přidělení finančních prostředků. Byla prodloužena platnost ÚR a v roce 2012 probíhaly výkupy pozemků pro stavbu a pokračují v roce 2013. Výkupy dosud nedokončeny, bude požádáno o vyvlastnění pozemků, u nichž nelze dohledat vlastníky, a rovněž budou podány návrhy na vyvlastnění u majitelů, kteří odmítají pozemky odprodat. Vyvlastňovací řízení bude provádět MěÚ Příbram, po předložení všech potřebných podkladů IBR Cosulting s.r.o., která zajišťuje IČ.
Stavební povolení na mostní objekt SO 202 vydalo MD 1. 4. 2014 a nabylo právní moci 3. 5. 2014. Žádosti o vydání dalších stavebních povolení bude možno podat až po dokončení výkupu pozemků. Záměr projektu bude aktualizován v 2. pololetí 2015. Z celkového počtu vlastníků 626, provedeno 340 výkupů a obesláno 34 vlastníků. Ve 3Q budou zpracovány podklady pro verifikaci EIA.
 
 
 
 
R4 Lety – Čimelice (km 73,420 – 76,011) dl. úseku 2,591 km
Kategorie: R 25,5/100, (sil.I/19 S 9,5/50)
Celkové finanční náklady dle propočtu  DÚR   672 mil. Kč.
Předpokládané zahájení: zahájeny stavební práce v roce 2012 překládkou sítí (kabely E. ON), zahájení prací na silničních objektech 2016
 
Stavební úsek řeší přeložku stávající silnice I/4 zejména s odstraněním stávajícího úrovňového křížení Lety, které je dopravní závadou s vysokou dopravní nehodovostí.
Pro předmětnou akci je na základě výběrového řízení provedena projektová dokumentace DSP firmou Valbek s.r.o. Plzeň. Územní rozhodnutí vydal odbor výstavby MěÚ Mirovice 2. 3. 2007 a právní moc toto rozhodnutí nabylo 11. 4. 2007. V říjnu 2008 byly zahájeny výkupy pozemků od jednotlivých vlastníků. Jelikož nelze požádat o vydání stavebního povolení na některý z objektů, byla zaslána na odbor výstavby MěÚ Mirovice žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a dne 16. 3. 2009 bylo vydáno rozhodnutí o jeho prodloužení do 11. 4. 2011. S těmito vlastníky probíhají jednání a zajišťují se v souladu s platným zákonem podklady pro vyvlastnění. Dne 2. 9. 2010 proběhlo první vyvlastňovací řízení při, kterém se investor dohodl o odprodeji pozemku. Dne 19. 10. 2010 proběhlo druhé vyvlastňovací řízení – vlastník souhlasí s odprodejem s dvěma podmínkami, které investor akceptuje. Dne 15. 11. 2010 proběhlo třetí, při kterém vlastník se nechá vyvlastnit a nebude se odvolávat. Poslední jednání se uskutečnilo 26. 1. 2011 po proběhnutí všech zákonných lhůt. Vlastníkovi posledního pozemku, který je potřebný pro stavbu byl vyvlastněn, vlastník se v termínu neodvolal, ale nepřebírá finanční náhradu za výkup pozemku, vlastník dal vyvlastnění k soudu, který rozhodl, že vyvlastnění je platné a v současné době vlastník finanční náhradu převzal. Na základě vyvlastňovacího rozhodnutí musíme zahájit stavební práce do 10/2012, prodlouženo o dva roky. Bylo požádáno o prodloužení termínu pro zahájení stavebních prací z důvodu vyvlastnění. Krajský úřad Jč .kraj vydal dne 31. 3. 2011 stavební povolení, čímž byla potvrzena platnost Územního rozhodnutí. Dne 8. 3. 2013 byla platnost SP OD KÚ Jč kraje prodloužena. Dále dne 5. 8. 2011 bylo vydáno odborem dopravy MěÚ Písek stav. povolení na komunikace nižších tříd a 3. 9. 2013 jeho platnost prodloužena SP bylo MD vydáno 14. 8. 2012 a dne 28. 5. 2014 byla podána žádost o prodloužení jeho platnosti a platnost prodloužena 6.120.2014 Byla zpracována ZDS pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, která byla přepracovaná na PDPS dle zákona č. 230/2012 Sb., s termínem odevzdání 06/2013 a je odsouhlasena a odevzdaná Je možno vypsat výběrové řízení na zhotovitele.
S ohledem na platnost prodlouženého  vyvlastnění pozemku, bude proveden stavební objekt SO 322 přeložka melioračního kanálu, který bude na tomto vyvlastněném pozemku kromě hlavní trasy R4 vybudován. Celou stavbu bude možné zahájit v roce 2015. SO byl dokončen a proto již není problém s provedeným vyvlastněním.
Vypracován a schválen investiční záměr (10/02), aktualizace bude provedena s ohledem na schválení Studie ekonomické efektivnosti Centrální komisí MD 5. 2. 2015 v 1. pololetí 2015.
Vydané stanovisko EIA MŽP ČR (01/2000).
Ve 3Q budou zpracovány podklady pro verifikaci EIA.
 
 
 
R4 Čimelice – Mirotice (km 76,011 – 84,471) dl. úseku 8,460 km
Kategorie: R 25,5/100
Celkové finanční náklady dle DÚR v CÚ 2006   2 904 mil. Kč.
Předpokládané zahájení: dle harmonogramu výstavby dálnic a rychlostních komunikací je  
                                        nejdříve možné zahájení v roce 2017
 
Výstavba předmětného úseku řeší přeložku stávající silnice novou rychlostní silnicí mimo současné průtahy obcemi Krsice a Čimelice s odpovídajícími směrovými, šířkovými a výškovými parametry.
Pro předmětnou akci je vypracována a odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo vydáno 6. 3. 2009 a nabylo právní moci 13. 6. 2009.
Vypracován a schválen investiční záměr (10/2002).
Vydáno stanovisko EIA MŽP ČR (01/2000).
V roce 2010 byla vypsána a vyhodnocena soutěž na geotechnický průzkum s termínem provedení 03/2011,dokumentace byla v souladu s uzavřenou smlouvou odevzdána. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele DSP, termín odevzdání červen 2012. Dokumentace DSP předána a ve 3Q 2012 byl zahájen výkupu pozemků. Ve 4. čtvrtletí r. 2014 zahájeno pokračování výkupů pozemků a výkupy budou dále pokračovat v roce 2015. Záměr projektu bude aktualizován v 2. pololetí 2015. Z celkového počtu vlastníků 197,provedeno 68 výkupů a obesláno 26 vlastníků. Do konce roku bychom chtěli obeslat většinu vlastníků. Ve 3Q budou zpracovány podklady pro verifikaci EIA.
 
 
R4 Mirotice – rozšíření (km 84,471 – 86,880)
dl. úseku cca 5,100 km
Kategorie: R 25,5/100
Celkové finanční náklady dle IZ v CÚ 2006     531 mil. Kč.
Předpokládané zahájení: dle harmonogramu výstavby dálnic a rychlostních komunikací je nejdříve možné zahájení v roce 2019.
 
Předmětná stavba řeší rozšíření stávající silnice I/4 a její dostavbu na čtyřproudovou rychlostní silnici, která byla vystavěna jako přeložka  polovičního profilu v roce 1984 – 1985.
Je vypracován a schválen investiční záměr (12/05). Dokumentaci DÚR zpracoval PGP Č. Budějovice. Termín konceptu 12/2010, čistopisu 02/2011. Po jejím dokončení proběhly jednání s dotčenými vlastníky pozemků a následně bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí. Při projednání dokumentace vznikl požadavek místních samospráv okolních obcí ke zpracování a požadavku doplnění o další most při konci úseku za zrušenou křižovatku u Radobytců. Na základě jednání, které proběhlo za účasti zástupců Města Mirotice na ŘSD GŘ, nedojde ke změně vypracované DÚR. IČ včetně získání ÚR zajišťuje Pragoprojekt Praha. Dle uzavřené smlouvy vydání Územního rozhodnutí ve 12/ 2012. Na základě žádosti byla smlouva prodloužena do 29. 11. 2014. Rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje bylo řízení o vydání Územního rozhodnutí předáno na OV a ÚP MěÚ Písek, který to ÚR vydal 2. 6. 2014. Toto rozhodnutí je v právní moci a jeho platnost je 5 let tj. do roku 2019.
Záměr projektu bude aktualizován v 2. pololetí 2015. probíhá soutěž na provedení PGP a zpracovatele DSP/IČ. Součástí zpracování DSP bude zpracování podkladů pro verifikaci EIA.
 
 
 
R4 Mirotice – Třebkov (km 86,880 – 92,760) dl. úseku: 5,880 km
Kategorie: R 22,5/100
 
Celá stavba je zkolaudována.
 
 
 
R4 MÚK Nová Hospoda (km 92,760 – 94,900 napojení na sil.I/20)   
délka úseku 2,140 km
(celková délka komunikací, MÚK, větví MÚK a připojovacích komunikací na stávající
silniční síť je 8,100 km).
Kategorie: R 22,5/100, S 11,5/80
 
. Stavba zkolaudována.
 
Na stavbách R4 Mirotice – Třebkov  a R4 MÚK Nová Hospoda budou firmou SPEL a.s. provedeny v 1.pololetí 2015 zabezpečovací systémy SOS – DIS. SOS systém dokončen.
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR